top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.ab-render.com

Obowiązuje od: 21.07.2022

 

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą AB, ab-render, www.ab-render.com jest firma Anna Borecka, NIP: 5751897714 zarejestrowana w Polsce.

 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

   1. Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem AB, ab-render, www.ab-render.com za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych (e-mail; bboreckaa@gmail.com), składać zamówienia na produkty i towary, umówić się na konsultację (zapisy kontakt telefoniczny lub meilowy).

   2. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: firma Anna Borecka, NIP: 5751897714 zarejestrowana w Polsce

   3. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..

   4. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.

   1. rejestracji i założenia konta w Serwisie,

   2. udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

   3. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,

   4. marketingu własnych produktów i usług administratora

   5. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

 1. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

 2. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

  1. a) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,

   b) rejestracja konta w Serwisie,

   c) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

   d) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie

 

§5

Zakres przetwarzanych danych

 

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

   1. złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu

   1. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru

   2. rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login

   3. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP

     

 

§6

Okres przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

   1. przez okres trwania zawartej umowy,

   1. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

   2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy meilową lub drogą telefoniczną

   3. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

 

§7

Odbiorcy danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

  1. hostingu strony www,

  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.

  3. prowadzenia obsługi księgowej,

  4. prowadzenia obsługi biurowej,

  5. brokera usług kurierskich,

  6. droppshippingu i obsługi zamówień.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

   1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

   2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

   3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

   4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

   5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

   6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

   8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

 

 


Coockies
• Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files that are stored on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website by you (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this may not be able to use all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above, More information about the use of cookies can be found in the instructions and / or by using the Help function of your browser. 

bottom of page